Not yet proper stone columns I

Not yet proper stone columns I